Đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
Tên thủ tục Đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung Mã số T-DNG-285333-TT
Lĩnh vực Môi trường Đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng
Thời hạn xử lý
40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không kể thời gian lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Trong đó:
1. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 35 ngày làm việc.
2. Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Website nộp hồ sơ Tại Hệ thống Chính quyền điện tử thành phố Mức trực tuyến 2

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN