GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Mọi thắc mắc về dịch vụ công trực tuyến công dân, đơn vị, tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 05113 881888. Số nội bộ: 422
Email: motcua-stc@danang.gov.vn
Bà Trần Thị Kim Oanh - Cán bộ phụ trách Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Điện thoại: 05113 881888. Số nội bộ: 422
Email: oanhttk@danang.gov.vn

Góp ý dịch vụ công trực tuyến